top of page

Splošno

Splošni pogoji plesne šole Tovarna plesa (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja plesne šole Tovarna plesa in zavezujejo vsakega, ki je z njo v pogodbenem razmerju.

Pogodbeno razmerje med plesno šolo Tovarna plesa, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.tovarna-plesa.com ali osebno v recepciji plesne šole. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med plesno šolo Tovarna plesa in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

 

Informacije in svetovanje 

O pričetku in trajanju tečajev, učitelju, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacij

 • na spletni strani www.tovarna-plesa.com

 • po telefonu 041 885 750 v času uradnih ur

 • osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času je objavljena na oglasni deski in na spletni strani plesne šole. Vse kar je potrebno s Splošnimi pogoji sporočiti v pisni obliki, se lahko pošilja:

 • na naslov ŠK društvo Tovarna plesa, ulica Bratov Greifov 18, 2000 Maribor ali

 • na e-mail: tovarna.plesa@gmail.com

 

Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v plesni šoli Tovarna plesa vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev, od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

 

Vpis 

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te prek spletne strani www.tovarna-plesa.com ali osebno na recepciji plesne šole.

Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve obvestilo o oddani prijavi na enaslov naveden v prijavnici. Na isti enaslov bo udeleženec prejemal tudi račune za plačilo vadnine. Vadnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe, ki je objavljen na oglasni deski spletni strani plesne šole. Vadnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec (velja samo za celoletni plesni program).

Na vaji je možna prisotnost le ob poravnani vadnini.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko udeleženec (oz. starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti plesne šole Tovarna plesa. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starši/skrbniki o navedenem obvestijo plesno šolo Tovarna plesa po elektronski pošti najkasneje zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec (velja za celoletni plesni program).

A) vpis v celoletne plesne programe

Celoletni rekreativni plesni program in plačilo šolnine za ta program je razdeljen na 10 mesecev.

Plesni program se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih. Če se plesni program ne izvede, se plačane vadnine strankam v celoti vrnejo. Plesna šola Tovarna plesa si pridržuje pravico odpovedi programa na dan in uro pričetka prve vaje programa.

B) vpis v tekmovalne skupine

V tekmovalne skupine se lahko udeleženci vpišejo po uspešno opravljeni avdiciji in/ali na podlagi predhodnega povabila Tovarne plesa v posamezno tekmovalno skupino ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.tovarna-plesa.com.

Z vpisom v tekmovalno skupino se udeleženec zaveže:

 • obiskovati redne treninge celo šolsko leto

 • obiskovati dodatne treninge v okviru priprav na nastop na plesnih festivalih in tekmovanjih

 • sodelovati na vseh plesnih festivalih in tekmovanjih po programu skupine.

Ob vpisu v tekmovalno skupino se udeleženec oz. plačnik zaveže, da bo redno, do roka plačila poravnal vse nastale finančne obveznosti po programu skupine.

Vpis v tekmovalne skupine velja za celo tekmovalno sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Plačila rednih programov – letne vadnine – se izvede v desetih mesečnih obrokih.

Tekom leta je izpis iz tekmovalne skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.

Način plačila 

Vadnina se lahko poravna z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi na računu. Ostali stroški pa tudi na recepciji plesne šole Tovarna plesa v času uradnih ur.

 

Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani plesne šole. Plačilne pogoje in cenik objavi plesna šola Tovarna plesa vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. Plesna šola Tovarna plesa si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca. Letna vpisnina se plača za vsako šolsko leto.

 

Cenik

PLESNI VRTEC

HIP HOP OTROCI

HIP HOP MLADINCI ZAČETNIKI

MODERN OTROCI

MODERN MLADINCI ZAČETNIKI

HIP HOP MLADINCI

NADALJEVALCI

MODERN MLADINCI

NADALJEVALCI

HIP HOP ČLANI 

TEKMOVALCI

MODERN ČLANI

TEKMOVALCI

JOGA

OPEN

INDIVIDUALNA URA

POSAMEZEN OBISK

1x tedensko, 45 min

2x tedensko, 60 min

2x tedensko, 60 min

2x tedensko, 90 min

2x tedensko, 90 min

2x tedensko, 90 min

2x tedensko, 90 min

1x tedensko, 90 min

neomejeno

60 min

-

25€/mesec

50€/mesec

50€/mesec

55€/mesec

55€/mesec

55€/mesec

55€/mesec

40€/mesec

75€/mesec

25€

10€

*ob vpisu več družinskih članov, -10% na cenejšo članarino.

Vadnina

Vadnina mora biti poravnana do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 15. v mesecu.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani vadnini.

 

Upoštevanje odsotnosti

Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli) od že vplačane vadnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu vadnine na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na tovarna.plesa@gmail.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti:

 • pri 1x tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od dveh tednov

 • pri 2x ali več tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost štirih zaporednih vaj

V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih obiskov.

Že vplačano vadnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih plesne šole Tovarna plesa.

 

Odgovornost in zavarovanje 

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 

Obisk plesnih vaj in treningov

Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz. s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Predšolske in šolske otroke starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva plesna šola Tovarna plesa nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga.

 

 

Trajanje programa in tečaja ter posamezne vaje 

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na semestre, ki obsegajo 8 vaj ali na posamezne mesece.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut. Tovarna plesa si pridržuje pravico do zavrnitve storitve karemukoli posamezniku.

 

Urnik 

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

Plesna šola Tovarna plesa se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja, plesna šola Tovarna plesa poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu po predhodni najavi.

 

Uporaba dvoran 

Zasedenost dvoran je znana vsem trenerjem, ki delajo v plesni šoli. Trenerji morajo vse dodatne uporabe najaviti vnaprej. Člani plesne šole uporabljajo dvorane na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran za potrebe tekmovanj, nastopov in snemanj.

 

Čistoča dvoran in odnos do prostorov 

V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih plesni šoli Tovarna plesa. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine plesne šole Tovarna plesa, poškodovalec odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan tudi povrniti.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko trener tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.

 

Garderoba

Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.

 

Pozabljene stvari 

Za pozabljene stvari plesna šola Tovarna plesa ne odgovarja. Vse najdene predmete se shranjuje na vpisnem mestu. Hranimo jih do konca šolskega leta, potem jih oddamo dobrodelnim organizacijam.

 

Obveščanje o izvajanju aktivnosti

Plesna šola Tovarna plesa po elektronski pošti na vse naslove navedene na prijavnici občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi s svojo redno in dodatno ponudbo.

 

Odgovornost v primeru višje sile

V primeru nastopa višje sile, to je okoliščin, ki so neodvisne od volje plesne šole Tovarna plesa in jih ta ni mogla preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih plesna šola Tovarna plesa določenega tečaja ne more izvesti na način ali v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, plesna šola Tovarna plesa ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

 

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Plesna šola Tovarna plesa skrbi za varnosti osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Plesna šola Tovarna plesa od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno številko plačnika.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev plesne šole Tovarna plesa« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da plesna šola Tovarna plesa osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih plesne šole Tovarna plesa ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

 • da je starejši/-a od 18 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov ŠK društvo Tovarna plesa, ulica Bratov Greifov 18, 2000 Maribor ali z elektronskim sporočilom na naslov tovarna.plesa@gmail.com.

 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani plesne šole Tovarna plesa in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

 • da je seznanjen, da plesna šola Tovarna plesa osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše.

 

Zagotavljanje varnosti zaradi COVID – 19 virusa
Čeprav je epidemija uradno preklicana, na prvem mestu še vedno ostaja zagotavljanje varnosti vseh, ki vstopajo v našo plesno šolo.

Za vas smo poskrbeli tako:

  • da so vam vedno na voljo zadostne količine razkužila za roke

  • da se med in po treningu dvorane prezračujejo s prezračevalnim sistemom

  • prav tako po vsakem treningu razkužimo tla in vse odlagalne površine.

Vse, ki vstopate v našo plesno šolo, vljudno naprošamo, da še naprej sledite ukrepom in navodilom NIJZ, predvsem:

  • v prostore plesne šole Tovarna plesa lahko vstopate samo zdrave osebe

  • ob vstopu v studio obvezna uporabljajte zaščitno masko oz. drugo oblike zaščite, ki prekrije nos in usta

  • pri vhodu v plesno šolo in plesne dvorane si obvezno razkužite roke

  • ves čas prisotnosti v studiu prosimo upoštevajte higieno kašlja in rok ter skrbite za ustrezno medsebojno razdaljo 

 

Plesna šola Tovarna plesa / september 2021

Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov za plesno šolo Tovarna plesa sta Monja Lorenčič in Žan Roj. Na njiju se lahko obrnete na tovarna.plesa@gmail.com.

bottom of page